ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЗИ 2010

 • Резултати, съизмерими с резултатите от ДЗИ 2009 г.
  • същите са по БЕЛ, английски език, немски език, испански език – устойчиви 2008 г., 2009 г. и 2010 г.
  • среден успех по БЕЛ за 2010 г. "добър" 4,31, а за 2009 г. – "добър" 4,28
  • по-високи са по математика, физика, химия, философски цикъл
  • по-ниски са по география и по руски, френски и италиански език
  • % на неиздържалите ДЗИ – 12, 63%

 • Най-високите резултати – отново на изпита по чужд език, но резултатите са по-ниски като цяло
  • предметът се избира главно (но не само!) от зрелостници, обучавани в профилирани гимназии или в ЗИП
 • Зрелостниците продължават да се справят значително по-добре на въпросите със затворен отговор
  • по-значими разлики се наблюдават по география, математика, история, философски цикъл, като по философски цикъл ситуацията е обърната – по-висока е успеваемостта на отворените въпроси
  • Подобна тенденция се наблюдава и по немски език, а по италиански език двата % се покриват
  • Намалява разликата в успеваемостта между отворени и избираеми и по БЕЛ в полза на отворените
  • Учениците започват да работят все повече и все по-успешно с текст
 • Сериозна тревога буди нарасналият брой слаби оценки по география
  • немотивиран избор
  • илюзорно усещане, че географията е лесен предмет и е достатъчна само обща култура
  • 66,4 % от лицата от минали сесии са получили слаби оценки
  • Преобладава % зрелостници от професионални гимназии
  • Близо 80 % от зрелостниците имат под 5 т. от възможни 35 т. на текста
  • Повече от половината зрелостници не са писали въобще текст
  • Около 45 % от зрелостниците са под 5 т. от 15 възможни от картата на България
  • 35,8 % двойки и 36 % среден (3-3,49)
Изберете Държавен зрелостен изпит
Държавен зрелостен изпит: *
Област:
Община:
Населено място :
Изчистване на избора